Promocje

dach taksówki

Udzielamy rabatów zgodnie z ilością przejechanych kilometrów – im dłuższy kurs, tym wyższy rabat.

Dla stałych klientów biznesowych oferujemy ceny promocyjne na lotnisko, wyższe rabaty, ceny ustalone oraz inne udogodnienia, jak usługę klasy premium, wszystko w zależności od potrzeb klienta. Umowa zawierana jest elektronicznie i po weryfikacji klienta w KRD błyskawicznie.

Standardowe rabaty są naliczane od ceny za każdy kilometr, opłaty startowej i opłaty postojowej:

  • RABAT 5% przyznawany dla zamówień z aplikacji mobilnej Taxi Tychy w strefie miejskiej i 5% więcej rabatu poza miastem,
  • RABAT 10% taryfa 3. dzienna i 4. nocna do 15 km,
  • RABAT 20% taryfa 3. dzienna i 4. nocna od 15 do 50 km,
  • RABAT 30% taryfa 3. dzienna od 50 km i 4. nocna od 50 do 100 km,
  • RABAT 35% taryfa 4. nocna powyżej 100 km.

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI „15 za 15”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „15 za 15”.
1.2 Organizatorem akcji „15 za 15” jest firma Hallo-Taxi s.c. ul. Nałkowskiej 4 43-100 Tychy.
1.3 Akcja prowadzona jest we wszystkich taksówkach współpracujących z Hallo-Taxi s.c. na terenie Tychów.

2 DEFINICJE

2.1. Akcja – oznacza akcję „15 za 15”, której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie.
2.2. Wizytówka Kolekcjonerska – oznacza firmową wizytówkę Hallo-Taxi s.c., gdzie na drugiej stronie znajdują się pola na Naklejki dostępne nieodpłatnie u kierowcy taksówki z logo Hallo Taxi Tychy za każde zrealizowane zlecenie. Dopuszcza się użycia wizytówek kolekcjonerskich z akcji „10-ty za 1 złoty”, niemniej ilość zebranych naklejek powinna odpowiadać aktualnej akcji „15 za 15”.
2.3. Naklejka – oznacza znak legitymacyjny z obrazem logo Hallo-Taxi s.c., z którym związane są Punkty.
2.4. Punkty – oznacza punkty zbierane w Akcji w postaci Naklejek.
2.5. Regulamin Akcji – oznacza regulamin akcji „15 za 15” dostępny na stronie internetowej www.hallotaxi.com.pl, profilu FB i wizytówce Google.
2.6. Taksówka – oznacza kierowcę taksówki współpracującego z Hallo Taxi Tychy, posiadającego logo Hallo-Taxi s.c. na lampie Taxi na dachu taksówki oraz na bokach i wewnątrz taksówki na firmowych nalepkach.
2.7. Kierowca Hallo Taxi Tychy – oznacza taksówkarza prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą, związanego aktualną umową współpracy z Hallo-Taxi.
2.8. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych biorącą udział w Akcji.
2.9. Kurs – oznacza zrealizowane zlecenie przewozu osób i rzeczy taksówką z logo Hallo Taxi Tychy.
2.10. Kurs Promocyjny – oznacza przejazd taksówką z logo Hallo Taxi Tychy z wyrażeniem chęci przez klienta do skorzystania z upustu i oddaniem kierowcy wypełnionej Naklejkami Wizytówki Kolekcjonerskiej lub kilku Wizytówek Kolekcjonerskich. Udzielony przez Kierowcę Hallo Taxi Tychy upust powinien odpowiadać wymaganej ilości Naklejek uzbieranych na Wizytówce Kolekcjonerskiej przez klienta.
2.11. Baza – oznacza pracownika centrali Hallo Taxi Tychy, który aktualnie pełni dyżur dyspozytora i ma kontakt elektroniczny i telefoniczny z Taksówkami.

3. CZAS TRWANIA AKCJI

3.1. Akcja zaczyna się od 08.03.2021 r. i trwa do wyczerpania nakładu naklejek i wizytówek. Czas gromadzenia naklejek na Wizytówce Kolekcjonerskiej jest nieograniczony czasowo. Skorzystanie z Kursu Promocyjnego na podstawie zebranych Naklejek na Wizytówce Kolekcjonerskiej może odbyć się w każdym momencie oprócz takich dni świątecznych i okresów jak: 1 stycznia Nowy Rok, Niedziela Wielkanocna, 24 grudnia od godziny 16:00, 25 grudnia, 31 grudnia od godziny 16:00.
3.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji „15 za 15” w związku z wyczerpaniem nakładu Wizytówek Kolekcjonerskich oraz naklejek, co zostanie podane do informacji na stronie www.hallotaxi.com.pl oraz przez kierowców Hallo Taxi Tychy.

4. ZASADY AKCJI

4.1. Uczestnik biorąc udział w Akcji, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
4.2. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów. Punkty można wykorzystać w sposób opisany w pkt 6 Regulaminu.
4.3. Punkty są zbierane przez Uczestnika w postaci Naklejek do gromadzenia na Wizytówce Kolekcjonerskiej. Uczestnik nakleja samodzielnie Naklejki na Wizytówce Kolekcjonerskiej.
4.4. Naklejki wydawane są Uczestnikowi przez kierowcę taksówki, w okresie od dnia 08.03.2021r. aż do ogłoszenia końca akcji zgodnie z punktem 3.2 regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie, o ile Uczestnik po zakończeniu kursu wyrazi wolę ich otrzymania.
4.5. Wizytówki kolekcjonerskie są wydawane przez kierowców Hallo Taxi Tychy od dnia 01.03.2021 r. wszystkim klientom.

5. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

5.1. W okresie obowiązywania Akcji za każdy zrealizowany kurs Uczestnik może otrzymać od kierowcy Taksówki naklejkę z logo Hallo-Taxi s.c..
5.2. Kierowca Taksówki może nie mieć naklejek w trakcie Akcji, wtedy na życzenie Uczestnika o wydanie mu naklejki za zrealizowany kurs, kierowca Taksówki zgłasza fakt nie wydania naklejki Bazie i przy następnym Kursie zamówionym przez Uczestnika zostanie zlecone Taksówce wydanie zaległej naklejki.

6. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

6.1. Uczestnikowi w okresie od trwania Akcji po zebraniu:

  • 5 naklejek na Wizytówce Kolekcjonerskiej przysługuje jednorazowo upust w cenie kursu Promocyjnego w wysokości 2 złotych (słownie: dwa złote).
  • 10 naklejek na Wizytówce kolekcjonerskiej przysługuje jednorazowo upust w cenie kursu Promocyjnego w wysokości 7 złotych (słownie: siedem złotych).
  • 15 naklejek na Wizytówce lub Wizytówkach kolekcjonerskich przysługuje jednorazowo upust w cenie kursu Promocyjnego w wysokości do 15 złotych (słownie: piętnaście złotych).

Jeżeli wartość Kursu promocyjnego za 15 naklejek nie przekroczy kwoty 15 zł, to kurs zostanie wykonany całkowicie gratis. Jeżeli wartość kursu promocyjnego przekroczy kwotę 15 zł to wskazanie taksometru Taksówki zostanie pomniejszone o 15 zł.

6.2. Uczestnik w celu wykorzystania zebranych Punktów, musi w czasie zgodnie z pkt 3.1. wydać kierowcy Hallo Taxi Tychy Wizytówkę Kolekcjonerską zawierającą Naklejki w ilości odpowiadającej wymaganej liczbie do udzielenia upustu.
6.3. Po wydaniu kierowcy Wizytówki Kolekcjonerskiej zawierającej Naklejki w ilości odpowiadającej wymaganej liczbie Punktów kierowca zastosuje się do pkt 6.1
6.4. W przypadku gdy Wizytówka Kolekcjonerska zawiera liczbę Naklejek przewyższającą liczbę Punktów potrzebnych do wykorzystania zgodnie z Regulaminem, Punkty stanowiące taką nadwyżkę przepadają w momencie odebrania Wizytówki Kolekcjonerskiej przez kierowcę i rozliczeniu kursu Promocyjnego.
6.5. Wydana kierowcy Hallo Taxi Wizytówka Kolekcjonerska może być wykorzystana wyłączne jeden raz i nie podlega zwrotowi. Na podstawie odpowiedniej ilości Naklejek zebranych na jednej lub kilku Wizytówkach Kolekcjonerskich można uzyskać wyłącznie jeden upust w trakcie Kursu promocyjnego w czasie zgodnie z pkt 3.1.
6.6. Punkty umieszczone na poszczególnych, odrębnych Wizytówkach Kolekcjonerskich sumują się.
6.7. Organizator zastrzega, że liczba Naklejek jak i Wizytówek Kolekcjonerskich jest ograniczona i może być różna u poszczególnych kierowców Hallo Taxi Tychy.

7. AKCJE SPECJALNE

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia akcji specjalnych w okresie trwania Akcji, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach akcji specjalnych.
7.2. Akcja „15 za 15” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w tym promocją 10% za zlecenia wysłane przez aplikację mobilną Taxi Tychy.

8. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 0048501726762 – koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora.
8.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
8.3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 8.2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
8.4. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator –Hallo-Taxi spółka cywilna z siedzibą w Tychach 43-100 ul. Nałkowskiej 4, zarejestrowana w CEiDG NIP6461033489 REGON270678052 tel. 322174919 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji reklamacji w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
8.6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
8.7. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
8.8. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, i po tym terminie do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z akcją promocyjną, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
8.9. Podane dane osobowe będą udostępniane dostawcom usług IT Infonet Roman Ganski, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8.10. Organizator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hallotaxi.com.pl
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.
9.3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.hallotaxi.com.pl, profilu społecznościowym FB.
9.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Dokładna data wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminu, o którym mowa w pkt 9.3 powyżej.
9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.